Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach, gevestigd aan Penhoren 16, 3225 BM Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mirandadegroote.nl Penhoren 16, 3225 BM Hellevoetsluis 06-13368699

Miranda de Groote is de Functionaris Gegevensbescherming van Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach Hij/zij is te bereiken via info@mirandadegroote.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons

verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach) tussen zit. Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach gebruikt de volgende computerprogramma’s of

-systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of

een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mirandadegroote.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot

inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miranda de Groote Leefstijl- en businesscoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirandadegroote.nl

Share This